Müslüman bir kültürde yetişmeme ve Kuran ı en az otuz defa okumama rağmen halen  İslamiyet bilgimin çok sınırlı olduğunu düşünüyorum.Buna yüzden bir defa  İncil i okuyup bilgiçlik veya ukalalık yapmak istemem.O yüzden sadece okuduğumdan anladıklarımı özetlemeye ve Kuran da okuduklarımdan çağrıştıranları belirlemeye çalıştım.Tüm dinler ve inançlar için insanlar çok eziyet çekmiş,işkence görmüş,öldürülmüş,sürülmüş buna rağmen dinlerinden,inançlarından vazgeçmemişler.Her din ve inanç saygıyı hakediyor bu yüzden.
İbraniler 11/36 “Daha başkaları alaya alınıp kamçılandı, hatta zincire vurulup hapsedildi.  Taşlandılar, testereyle biçildiler, kılıçtan geçirilip öldürüldüler. Koyun postu, keçi derisi içinde dolaştılar, yoksulluk çektiler, sıkıntılara uğradılar, baskı gördüler.  Dünya onlara layık değildi. Çöllerde, dağlarda, mağaralarda, yeraltı oyuklarında dolanıp durdular.”
Üstelik ben hakikatin ve yaradanın tek olduğuna bu yüzden  Yaradan ın sözlerinin özünün değitirilemeyeceğine,kaybedilmeyeceğine yürekten inanıyorum..Sümerlerden öncede yaradan vardı.İlk inanç sistemlerinden beri bakın  Yaradan ın verdiği öğütler aynı.M.Ö 5 yy da yaşayan Siddhartha Gautama nın öğretileri gibi. Dinler tarafından hatalı yorumlanıyor,yanlış yaşanıyor olabilir ama Yaradan ın sözleri hakikattir ve bence hiçbir din veya din adamı hakikatı değiştiremez.
Yuhanna 8/58 “İsa onlara dedi: Doğrusunu size size söyleyeyim: İbrahim doğmadan önce de ben vardım…”.. Burada verilen mesajında hakikatin ve bilincin tek olduğuna bir gönderme olduğunu sanıyorum.”
Keşke gençlik zamanlarında okusaydım İncil i..Keşke tüm insanlar tüm kutsal kitapları okusalar ve ne kadar benzer olduklarını görseler.Kendi kutsal kitaplarını okumayan ama din konusunda herkesin ulema olduğu bir dünyadan aydınlık bir dünyaya daha kolay geçeriz sanıyorum.


Hristiyanlık ilk ortaya çıktığında yeni bir din diye ortaya çıkmıyor.Hz İsa ve çevresi Yahudi bilginleri nerdeyse..”Siz Hz.Musa nın dinini gerçekten saptırdınız gerçek yahudilik budur “ diyorlar.Müslümanlıkta ise İslamiyet direk yeni bir din olarak özellikle Putperest Araplara geliyor.
Okuduğum İncil ,Protestan inancına ait  Yeni Akit denilen bir kitap.Eski Akit yani Zebur-Tevrat hakkında  hiçbir fikrim yok..Bu İncil 433 sayfa.İlk dört bölümü Matta,Markos, Luka ve Yuhanna nın İsa ile birebir yaşadıklarını yazdıkları tebliğler ve  öğretiler.Matta ve Yuhanna 12 havariden ikisi aynı zamanda.İlk 200 sayfayı oluşturuyor.Hemen hepsi aynı şeyi anlatıyor çünkü genelde hepsi İsa nın yanında..Nüans farklılıkları var anlatımlarında..Ben Yuhanna nın yazdığını daha çok beğendim .


İncil de ,Kuran gibi felsefi ve bilinçler üstü mesajlar taşıyor bence.

Yuhanna 3/3 “İsa cevap verip ona dedi: Doğrusunu sana söyleyeyim: Bir kimse yeniden doğmadıkça, Allahın egemenliğini göremez”……Burada bahsettiği ölüş ve doğuşdan kasıt bence bir sonraki üst bilince keşiş yani uyanış olabilir…
Kuran da Neml Suresinde söylendiği gibi.  “”Sen dağları görürsün de, yerinde durur sanırsın. Oysa onlar bulutun yürümesi gibi yürümektedirler.” 20 yy. da kıtaların her yıl 2.5 santim batıya doğru kaydığı anlaşıldı mesela..
Dört Yazıcıdan sonra ki 233 sayfa ise  çeşitli Hristiyan topluluklarına yazılan mektuplardan oluşuyor. En çok mektup yazanda eskiden sıkı Yahudi muhafazakarı olan Pavlus..Aynı İslamiyetteki Ömer gibi önceleri yeni dine savaş açmış biri iken  bir anda yeni dinden etkilenip yeni dinin savaşçısı oluyorlar.Hz.Ömer in islamiyetteki ağırlığı Pavlus gibi değil tabi..
Zaten islami görüşte böyle birşey olması imkansız.Pavlus ,peygamberlere verilen bilgiden,güçten,aydınlanmadan çok fazlasını taşıyor neredeyse.İslam da bu olamaz..Pavlus un  elindeki mucize gücü HZ .Muhammed te bile yoktu.
Galatyalılar 1/1 “ İnsanlarca ya da insan aracılığıyla değil, İsa Mesih ve O’nu ölümden dirilten Baba Tanrı aracılığıyla elçi atanan ben Pavlus’tan ve benimle birlikte olan bütün kardeşlerden Galatya’daki kiliselere selam!”
Elçilerin işleri 9/1 “VE Saul hâlâ İsa nın öğrencilerine karşı tehdit ve katil soluyarak başkâhine geldi,  ve erkek olsun, kadın olsun, bu Yoldan olanları bulursa, bağlı olarak Yeruşalime getirebilsin diye başkâhinden Şama, havralara mektuplar istedi.  Ve yolda giderken, Şama yaklaştığı zaman vaki oldu ki, gökten bir nur ansızın çevresinde parladı.  Ve yere düşüp bir sesin kendisine: Saul, Saul, niçin bana eza ediyorsun? dediğini işitti.”
Elçilerin işleri 9/20 “ Hemen havralarda, İsa Allahın Oğludur, diye vâzetti.  Ve işitenlerin hepsi şaşıp diyorlardı: Yeruşalimde bu ismi çağıranları perişan eden bu değil mi? ve onları başkâhinlere bağlı götürmek için buraya gelmişti.  Fakat Saul daha çok kuvvet bulup Mesih odur diye ispat ederek Şamda oturan Yahudileri şaşırttı.”
Elçinin İşleri 13/9 “ Fakat Saul, yani, Pavlus, Ruhülkudüsle dolu olarak ona gözlerini dikip: “
Elçilerin İşleri 19/11 “ Ve Allah Pavlusun elleriyle görülmemiş kudretli işler yaptı;  o derece ki, hastalara onun bedeninden mendiller veya peştamallar götürülürdü, ve onlardan hastalıklar giderdi, ve kötü ruhlar çıkardı.”
Elçinin İşleri 3/6 “Fakat Petrus dedi: Bende gümüş ve altın yoktur; ancak bende olanı sana veriyorum. Nâsıralı İsa Mesih ismile yürü!  Ve sağ elinden onu tutup kaldırdı; ve hemen ayakları ve topuk kemikleri kuvvet buldu.  Sıçrıyıp ayakta durdu ve yürümeğe başladı; gezinip sıçrıyarak ve Allah a hamdederek onlarla mabede girdi. “
Hristiyanlıkta Peygamberler dışındaki elçilere verilen bu mucizevi güçler sonraki yıllarda çıkan pekçok öğretiye ilham vermiş sanıyorum.Özellikle spritüel liderlerin kitaplarında hep bir mucizevi uyanış oluyor.Biri “kitap yaz ,insanları uyar “filan diyor.Son on yılda o kadar çok artık ki üstelik..Aklıma hemen gelen “Tanrı ile Sohbet” in yazarı Neale Donald Walsch mesela.
İslamiyette  Hz.Muhammed dahil  kimsenin Hirstiyanlıkta ve diğer dinlerde olduğu gibi mucizeleri yok.Ne cin çıkarıyorlar,ne ölüyü diriltiyorlar,ne kuyudan çıkıyorlar,ne balığın midesinden kurtuluyorlar,ne hastayı iyileştiriyorlar.Hz.Muhammed ve  yakın çevresindeki İslam önderlerinin hiçbir mucizevi bir olaya imza atmıyor.Hz.  Muhammed in ölümünden yüzyıllarca sonra doğan mezhep,tarikat şeyhleri ise Hristiyanlık ta olduğu gibi mucize  sahibi oluyorlar..
Ölüyü dirilteni çarmıha geriyorlar,denizi yaranı yüz üstü bırakıyorlar.Düşünsenize muhteşem    değil mi ! Asayı yere vuruyor ve deniz ikiye ayrılıyor.Günümüz insanını buna inadırmazsınız belki .”Kesin bilimsel bir açıklaması vardır ya da ilüzyon “ derler ama o dönemin insanı için denizi yarana değil peygamber ,Yaradan bile diyebilirlerken peygamberi terk edebiliyorlar..
Buda yı da dahil ederek söylemek zorundayım ,tarihteki  din liderlerinin hemen hepsi döneminin varlıklı insanları.Hepsin de “Arabasını  Satan Bilge “ durumu söz konusu.
İncil de beni en çok etkileyen bölüm Petrus un Hz İsa yı inkar etmesiydi..Hz.İsa yakalanıp öldürüleceğini havarilerini bildirilince Petrus onu asla terk etmeyeceğini onun uğruna öleceğini söyler.Hz.İsa ise sabah horoz ötene kadar beni üç kez inkar edeceksin diye yanıtlar..
Hz.İsa yakalanır,Petrus onu takip ederken çevreden üç kişi üç defa Petrus u tanır ve İsa ile birlikte olmakta suçlarlar.Petrus her defasında HZ.İsa yı tanımadığını iddia eder.
Matta 26/ 74 ;”Ve hemen horoz öttü. Petrus İsanın: Horoz ötmeden önce, beni üç kere inkâr edeceksin, demiş olduğunu hatırladı. Ve dışarı çıkıp acı acı ağladı.”

Hz.İsa nın soyu..
Anladığım Hz. İsa nın soyu Hz. İbrahim e dayanıyor.Bildiğim peygamberler Yakup, Davut,Süleyman aynı soydan geliyor İncil e göre..İsa ise Meryem den Yaradan ın ruhuna üflemesi ile meydana geliyor.Daha önce sadece Hz. Adem i çamurdan yaratıp ruhuna üfleyrek yaratan Yaradan yüzyıllar sonra neden  Anadan babadan doğan biri yerine ruhundan üfleyerek HZ.İsa yı dünyaya getirmiş bilemiyoruz tabi..Muhakkak ki doğruyu Yaradan bilir.Hz.İsa nın annesi Meryem Yusuf a nişanlı iken Yaradanın lütfu ile Hz İsa ya hamile kalıyor..Hristiyanlık ve Çok Tanrılı dinlerde olduğu gibi  mucize kültürüne yatkınlar için son derece normal ama mucize öğretisi olmayan  Kuran ın da aynı konuyu belirtmesi ve inanması  şaşırtıcı..
İsa dan önce  Hz .Yahya  isa nın geleceğini müjdeliyor ve  Hz.İsa yı da vaftiz ediyor.Hz.İsa nın Yaradan ın oğlu olmadığına inananlara  şu kıstas anlatılıyor .
Matta 4 /5 “ 6 Eğer sen Allahın Oğlu isen, kendini aşağı at; çünkü yazılmıştır: “Meleklerine senin için emredecek;” ve, “Ayağını bir taşa çarpmıyasın diye, Elleri üzerinde seni taşıyacaklar.”
Matta 4/7 “İsa ona dedi: “Sen Allah ı denemiyeceksin,” diye de yazılmıştır.”
*Sonrasında Hz İsa öğrencilerini seçiyor .Bir yandan da sürekli dolaşıyor ve Allah ın hakikatini diğer insanlara öğretiyor.Bu sırada sürekli cin çıkarıyor,ölüleri diriltiyor,hastaları iyileştiriyor.
*Cin çıkarma,ölüyü diriltme,hastayı iyileştirme gibi anlatılanların  gerçek olmakdan ziyade felsefi ve ulvi başka birşeyler ima ettiğini düşünüyorum.O dönemde insanların yüzde sekseninin cinli olması imkansız sanırım.Ve sürekli iyileştirilenler de dünyada hastalık kalmaması gerekirdi..
Markos 1/34 “ İsa çeşit çeşit hastalıklara tutulmuş olan çok kimseleri iyi etti; çok cinler çıkardı; ve cinleri söz söylemeğe bırakmıyordu, çünkü kendisini tanıyorlardı.”


KADERCİLİK VE YOKSULLUK
*İslamiyetin kadercilik dini olduğunu söylüyorlardı.oysa Hristiyanlık çok daha fazla kaderci.Hristiyanlıkta yoksuluğu öne çıkarıyor ,üstelik müslümanlığa göre zengini hiç sevmiyor.Ama dünyanın en zengin ülkeleri Hristiyan ülkeler.
 Matta 19/21 “ İsa ona dedi: Eğer kâmil olmak istersen, git, nen varsa sat, ve fakirlere ver, göklerde hazinen olacaktır; ve gel, benim ardımca yürü. “
Matta 19/24 “ Yine size derim: Devenin iğne deliğinden geçmesi, zengin adamın Allahın melekûtuna girmesinden daha kolaydır. “
Markos 1/16 “Galile denizi kıyısından geçerek, Simunu ve kardeşi Andreası denize ağ atarlarken gördü; çünkü balıkçı idiler. İsa onlara dedi: Ardımca gelin, sizi insan avcıları yapacağım. “
Romalılar 9/14 “Öyleyse ne diyelim? Tanrı adaletsizlik mi ediyor? Kesinlikle hayır!  Çünkü Musa’ya şöyle diyor:“Merhamet ettiğime merhamet edeceğim,Acıdığıma acıyacağım.”  Demek ki bu, insanın isteğine ya da çabasına değil, Tanrı’nın merhametine bağlıdır. 
Tanrı Kutsal Yazı’da firavuna şöyle diyor:“Gücümü senin aracılığınla göstermek ve adımı bütün dünyada duyurmak için Seni yükselttim.”  Demek ki Tanrı dilediğine merhamet eder, dilediğinin yüreğini nasırlaştırır.”
Matta 6/19 ; Yeryüzünde kendinize hazineler biriktirmeyin ki, orada güve ve pas yiyip bozar; ve orada hırsızlar delip girerler ve çalarlar.
Matta 6/25 “ Bunun için size diyorum: Ne yiyeceksiniz, yahut ne içeceksiniz diye hayatınız için, ne giyeceksiniz diye bedeniniz için de kaygı çekmeyin. Hayat yiyecekten ve beden giyecekten daha üstün değil midir? Gökün kuşlarına bakın, onlar ne ekerler, ne biçerler, ne de ambarlara toplarlar; ve semavî Babanız onları besler. Siz onlardan daha değerli değil misiniz? “
Matta 7/7 “ Dileyin, size verilecektir; arayın, bulacaksınız; kapıyı çalın, size açılacaktır. Çünkü her diliyen alır, arıyan bulur, ve kapıyı çalana açılır.”
Burada ise aklıma Mevlana geliyor.
 “ Şu uçan kuşlara bak !
Ne ekerler, ne biçerler ..
Onların rızkını düşünen Allah; seni mi ihmal edecek !
Yeter ki sen istemeyi bil …”


YASAKLAR
Matta 19/18 “ O, İsaya: Hangilerini? dedi. İsa da: “Katletmiyeceksin; zina etmiyeceksin; çalmıyacaksın; yalan şehadet etmiyeceksin;  babana ve anana hürmet edeceksin;” ve, “Komşunu kendin gibi seveceksin,” dedi.”
Matta 5/7 ;İşittiniz ki, eski zaman adamlarına denildi: “Katletmiyeceksin;” ve: “Kim katlederse, hükme müstahak olacaktır.”
Matta 5/27″Zina etmiyeceksin,” denildiğini işittiniz. Fakat ben size derim: Bir kadına şehvetle bakan her adam zaten yüreğinde onunla zina etmiştir.  Ve eğer sağ gözün sürçmene sebep oluyorsa, onu çıkar, ve kendinden at; çünkü senin için azandan birinin yok olması, bütün bedeninin cehenneme atılmasından iyidir. Ve eğer sağ elin sürçmene sebep oluyorsa, onu kes, ve kendinden at; çünkü senin için azandan birinin yok olması, bütün bedeninin cehenneme gitmesinden iyidir. Ve: “Kim karısını boşarsa, ona boş kâğıdını versin,” denilmiştir. Fakat ben size derim ki, zinadan başka bir sebeple karısını boşıyan adam onu zaniye eder; ve kim boşanmış kadınla evlenirse, zina eder. “
Matta 19/9 “ Ve ben size derim: Kim zinadan ötürü olmayıp karısını boşar ve başkası ile evlenirse, zina eder; boşanmış olanla da evlenen zina eder.”
*Görüleceği üzere göz zinası bile aynı iticilikte..Burada farklı olan  ise  Boşanan kadının durumu..Boşanan kadın ile evlensen bile zina ediyorsun sayılıyor..Müslümanlıkta ise böyle birşey yok.Dikkat edilmesi gereken nokta ise Müslümanların Hristiyanların böyle yaşadıklarını bilmemeleri. Cinsellik konusunda müslümanlar kadar muhafazkarlar..Müslümanların sandığı gibi sürekli eller havaya bir yaşam yok yani..


KADIN
*Kadına verilen yer ise müslümanlıkla hemen hemen aynı.Boşanmış kadın ile evlenemiyorsun bile..Zina yapmış oluyorsun.Kadın erkeğe göre bir alt kastan resmen.Hatta  kadına örtünme bile öğütleniyor..
Korintliler 117/3 “Ama şunu da bilmenizi isterim: Her erkeğin başı Mesih, kadının başı erkek, Mesih’in başı da Tanrı’dır. Başına bir şey takıp dua ya da peygamberlik eden her erkek, başını küçük düşürür.  Ama başı açık dua ya da peygamberlik eden her kadın, başını küçük düşürür. Böylesinin, başı tıraş edilmiş bir kadından farkı yoktur.  Kadın başını açarsa, saçını kestirsin. Ama kadının saçını kestirmesi ya da tıraş etmesi ayıpsa, başını örtsün. Erkek başını örtmemeli; o, Tanrı’nın benzeri ve yüceliğidir. Kadın da erkeğin yüceliğidir.  Çünkü erkek kadından değil, kadın erkekten yaratıldı.  Erkek kadın için değil, kadın erkek için yaratıldı.”
Korintliler 14/34 “ Kadınlar toplantılarınızda sessiz kalsın. Konuşmalarına izin yoktur. Kutsal Yasa’nın da belirttiği gibi, uysal olsunlar. Öğrenmek istedikleri bir şey varsa, evde kocalarına sorsunlar. Çünkü kadının toplantı sırasında konuşması ayıptır.”
Timoteos 2/9 “Kadınların da saç örgüleriyle, altınlarla, incilerle ya da pahalı giysilerle değil, sade giyimle, edepli ve ölçülü tutumla, Tanrı yolunda yürüdüklerini ileri süren kadınlara yaraşır biçimde, iyi işlerle süslenmelerini isterim.  Kadın sükûnet ve tam bir uysallık içinde öğrensin.  Kadının öğretmesine, erkeğe egemen olmasına izin vermiyorum; sakin olsun.”
Timoteos 5/5 “ Gerçekten kimsesiz, yalnız kalmış dul kadın umudunu Tanrı’ya bağlamıştır; gece gündüz O’na dilekte bulunmaya ve dua etmeye devam eder.  Kendini zevke veren dul kadınsa daha yaşarken ölmüştür.  Ayıplanacak duruma düşmemeleri için onları bu konularda uyar.”


HUKUK
Matta 5/38 “ Göz yerine göz, diş yerine diş,” denildiğini işittiniz.  Fakat ben size derim: Kötüye karşı koma; ve senin sağ yanağına kim vurursa, ona ötekini de çevir.”
*Burada ise  Yahudilikten ve Müslümanlıktan ayrılıyor..Ama bu cümlede İslamın şeriat hükümlerini andırıyor ,
Matta 18/8 “Elin veya ayağın günah işlemene sebep oluyorsa, onu kes, ve kendinden at; sana çolak veya topal olarak hayata girmek, iki el veya iki ayağın olarak ebedî ateşe atılmaktan iyidir.  Gözün günaha girmene sebep oluyorsa, onu çıkar, kendinden at; sana hayata tek gözlü girmek, iki gözün olarak cehennem ateşine atılmaktan iyidir. 
*Müslümanlıkta şeriat hukuku var..Hristiyanlıkta dinsel hukuk yok.Müslümanlıkda miras bölüşümüne kadar her konuda bir hüküm var..Hristiyanlıkta  ise bakın Hz.İsa ne diyor ;
Luka 12/13 “ Ve halktan birisi İsaya dedi: Muallim, mirası benimle paylaşmasını kardeşime söyle. Fakat İsa ona dedi: Ey adam, beni üzerinize kim hâkim veya hakem yaptı?  Ve İsa onlara dedi: İyi bakın, ve kendinizi her türlü açgözlülükten sakının; çünkü insanın hayatı kendisinde olan şeylerin çokluğunda değildir”


YARDIMSEVERLİK VE SEVGİ
Matta 5/43 “ Sen komşunu sevecek” ve düşmanından nefret edeceksin, denildiğini işittiniz.  Fakat ben size derim: Düşmanlarınızı sevin, ve size eza edenler için dua edin “
Matta 6/2;” sen sadaka verdiğin zaman, ikiyüzlü adamların insanlardan hürmet görmek için, havralarda ve sokaklarda yaptıkları gibi, önünde boru öttürme. Doğrusu size derim: Onlar karşılıklarını aldılar. 3 Fakat sadaka verdiğin zaman, sol elin sağ elinin ne yaptığını bilmesin de,  sadakan gizlide olsun; gizlide gören Baban da sana ödiyecektir. “
Matta 6/5 “ Dua ettiğiniz zaman da ikiyüzlüler gibi olmayın; çünkü insanlar kendilerini görsünler diye, havralarda ve köşe başlarında durup dua etmeği severler.”
Matta7/1” HÜKMETMEYİN ki, hükmolunmıyasınız.  Çünkü ne hükümle hükmederseniz, onunla hükmolunacaksınız; ölçtüğünüz ölçü ile de size ölçülecektir.  Ve niçin kardeşinin gözündeki çöpü görürsün de kendi gözündeki merteği seçmezsin?”
Matta 7/12 ;  insanların size her ne yapmalarını istiyorsanız, siz de onlara öyle yapın; çünkü şeriat budur, peygamberler de”

İNANÇ !
Bunu her zaman herkese söylerim  koşulsuz inanmak olmayanı gerçek yapar.Niyet kurabiyesini inanarak yiyen,inanarak bir taşa dokunan , şeyhine inanıp güvenen,doktora veya ilaca güvenen,inanarak bir yatıra yalvaranın isteği olur.Bu kendi inacındandır bence.
Matta 9/20 “Ve işte, on iki yıldır kan akıntısı olan bir kadın İsanın arkasından gelip esvabının eteğine dokundu;  çünkü kadın içinden diyordu: Yalnız esvabına dokunsam, kurtulacağım.”
Luka 17/6” Ve Rab dedi: Eğer bir hardal tanesi kadar imanınız olsaydı, siz bu dut ağacına: Kökünden sökül, denizin içine dikil, der idiniz, ve size itaat ederdi.”
İbraniler 11/1 “ İman, umut edilenlere güvenmek, görünmeyen şeylerin varlığından emin olmaktır.”
İbraniler 11/29” İman sayesinde İsrailliler karadan geçer gibi Kamış Denizi’nden geçtiler. Mısırlılar bunu deneyince boğuldular.”
Kuran Şuara Suresi /63 ““Bunun üzerine Musa’ya: “Asanla denize vur” diye vahyettik. Deniz hemencecik yarılıverdi de her parçası kocaman bir dağ gibi oldu.Ötekileri de buraya yaklaştırdık. Musa’yı ve onunla birlikte olanların hepsini kurtarmış olduk. Sonra ötekileri suda boğduk.
Yakup5/13” İçinizden biri sıkıntıda mı, dua etsin. Sevinçli mi, ilahi söylesin. 14 İçinizden biri hasta mı, kilisenin ihtiyarlarını çağırtsın; Rab’bin adıyla üzerine yağ sürüp onun için dua etsinler. 15 İmanla edilen dua hastayı iyileştirecek ve Rab onu ayağa kaldıracaktır. Eğer hasta günah işlemişse, günahları bağışlanacaktır.”


12 HAVARİ  ; 
 
Ve on iki resulün adları şunlardır: birincisi, Petrus denilen Simun, ve kardeşi Andreas; Zebedinin oğlu Yakub, ve kardeşi Yuhanna;  Filipus ve Bartolomeus; Tomas, ve vergi mültezimi Matta; Alfeusun oğlu Yakub, ve Taddeus;  Gayyur Simun, ve İsayı ele veren Yahuda İskariyot.
İsa Havarileri öğretiyi yaymak için sahaya gönderiyor ve onlara mucizevi yetkilerle donatıyor..Sanırım Hristiyanlıkta din adamlarına verilen farklılık buradan kaynaklanıyor.Müslümanlıkta ne  Yaradan ne de Hz .Muammed böyle bir  yetki vermemiştir.Sonraları ve günümüzde ise aynı  Hristiyan kültüründe olduğu  gibi Müslümanlıkta şeyhler türemiş ve bu yetkilere sahip olmuşlardır.Sanırım bu yetkiyi onlarda Havarilerden aldı.
Markos 3/13 “İsa dağa çıkıp kendi istediklerini yanına çağırdı; onlar da yanına gittiler. Ve kendisi ile beraber olsunlar, onları vâzetmeğe göndersin, ve cinleri çıkarmağa kudretleri olsun diye on iki kişi tayin etti;”
Matta 10/16 “  İşte, sizi kurtların arasına koyunlar gibi gönderiyorum; imdi, yılanlar gibi akıllı, ve güvercinler gibi saf olun.


ŞİRK-ALLAH TAN BAŞKASINA TAPMAK
Kuran da olduğu gibi affedilmeyecek tek ve  en büyük günahın  Yaradan a şirk koşmak olduğu öğretiliyor ;
Kuran Nisa 48 “Şüphesiz ki Allah, kendisine şirk koşulmasını bağışlamaz. Bunun (şirk) dışında kalanları dilediği için bağışlar. Kim de Allah’a şirk koşarsa hiç şüphesiz büyük bir günahla iftirada bulunmuş olur. “
Matta 12/31 “Bunun için size diyorum: Her günah ve küfür insanlara bağışlanacaktır; fakat Ruha karşı küfür bağışlanmıyacaktır. 32 Kim İnsanoğluna karşı söz söylerse, ona bağışlanacaktır; fakat kim Ruhülkudüse karşı söylerse, ne bu dünyada, ve ne de gelecekte ona bağışlanmıyacaktır.”


BENZETMELER
*Ve yine Kuran da söylenildiği gibi  İncil de benzetmeleri çok kullanıyor ;
Kuran Bakara 242 “İşte Allah, size ayetlerini böyle açıklar; ki akıl erdiresiniz.
Matta 13/11- ; Ve öğrencileri gelip İsaya dediler: Neden onlara benzetmelerle konuşuyorsun? Ve o cevap verip dedi: Göklerin egemenliğinin sırlarını bilmek size verilmiştir; fakat onlara verilmemiştir.  Zira kimin varsa, ona verilecek ve artırılacaktır; fakat kimin yok ise, kendisinde olan da ondan alınacaktır.  Bundan dolayı onlara benzetmelerle söyliyorum; çünkü gördükleri halde görmezler, işittikleri halde işitmezler, ve anlamazlar.
Matta 13/34 “ İsa bütün bu şeyleri halka benzetmelerle söyledi; ve onlara benzetmesiz hiç bir şey söylemezdi;”


KIYAMET
Kuran Araf 187 “Sana, ne zaman kopacak diye kıyamet vaktini soruyorlar. De ki; onun bilgisi yalnızca Rabbimin katındadır. Onu tam vaktinde koparacak olan O’ndan başkası değildir. Onun ağırlığına göklerde ve yerde dayanacak bir kimse yoktur. O size ansızın gelecektir. Sanki sen onu çok iyi biliyormuşsun gibi sana soruyorlar. De ki, onun bilgisi Allah katındadır. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. “
 Matta 24/31 “Ve meleklerini büyük sesli boru ile gönderecek, ve melekler, göklerin bir ucundan öteki ucuna kadar, onun seçtiklerini dört yelden toplıyacaklar.  “
Markos 13/32 “ Fakat o gün yahut o saat hakkında, ne gökteki melekler, ne de Oğul, Babadan başka kimse bir şey bilmez. Sakının, uyanık durun, dua edin; zira o vakit ne zamandır bilmezsiniz. “
Kuran Yasin 77 “Kendi yaratılışını unutup bize örnek getirmeye kalkışıyor ve ‘Şu çürümüş kemiklere kim can verecekmiş?’ diyor.“De ki, kim onları ilk başta yaratmış ise o diriltecek. O yaratmanın her türlüsünü bilir.”
Elçilerin İşleri 17/32 “Ölülerden dirilmesi  işittikleri zaman, kimi alay etti…”
Korintliler 15/12” Eğer Mesih’in ölümden dirildiği duyuruluyorsa, nasıl oluyor da aranızda bazıları ölüler dirilmez diyor?”
Korintliler15/35” Ama biri çıkıp, “Ölüler nasıl dirilecek? Nasıl bir bedenle gelecekler?” diye sorabilir. 3 Ne akılsızca bir soru! Ektiğin tohum ölmedikçe yaşama kavuşmaz ki!”
Korintliler 15/51 “Hepimiz ölmeyeceğiz; son borazan çalınınca hepimiz bir anda, göz açıp kapayana dek değiştirileceğiz. Evet, borazan çalınacak, ölüler çürümez olarak dirilecek, ve biz de değiştirileceğiz.”
Kuran Zümer Suresi, Ayet 68:”Ve sûra üflenmiştir. Göklerde kim var, yerde kim varsa çarpılıp yıkılmıştır. Ancak Allah’ın dilediği müstesna. Sonra ona bir daha üflenmiştir. Bu defa da hep onlar kalkmışlar bakıyorlardır.”


MUCİZELER
Matta 14/25 ; Ve gecenin dördüncü nöbetinde, İsa denizin üzerinde yürüyerek yanlarına geldi.”
Matta 17/1 “ İSA, altı gün sonra, Petrus, Yakub, ve kardeşi Yuhannayı yanına aldı, ve onları ayrıca yüksek bir dağa çıkardı. 2 Ve onların önünde heyeti değişildi; yüzü güneş gibi parladı, ve esvabı ışık gibi ak oldu. 3 Ve işte, onlara Musa ile İlyas göründüler; İsa ile konuşuyorlardı.”
Matta 17/27 “ denize git, olta at, ve ilk gelen balığı tut; onun ağzını açınca bir şekel bulacaksın; onu al, benim için de kendin için de onlara ver.”
Markos 4/39 “ O da uyanıp yeli azarladı, ve denize: Sus, dur, dedi. Yel dindi, büyük limanlık oldu. 40 Ve onlara dedi: Neden korkaksınız? hâlâ imanınız yok mu? Onlar da ziyadesile korkup birbirine diyorlardı: Acaba bu kimdir ki, hem yel hem deniz kendisine itaat ediyor?”
Burada Yunan Tanrılarına benzer bir çağrışım oluyor bende..Aynı şey müslümanlıkta namaz konusunda da var..yaradan günde 50 rekat namaz emrediyor ama Hz.Muhammed tebasına kıyamıyor ve sıkı bir pazarlıkla günde 5 rekata indiriyor namazı..Yaradan ile pazarlık..Komik değil mi..Tövbe.Zorla günaha sokuyorlar insanı.
AZAR MI !
Ve Hz.İsa sürekli birilerini azarlıyor.Hz.İsa yı hiçbirini azarlarken düşünmedim doğrusu
Luka 9/55 “Fakat İsa dönüp onları azarladı.
*SAKIN SÖYLEMEYİN
İncil de en çok dikkatimi çekenlerden biri Hz .İsa nın mucizelerini görenlere sakın kimseye söylemeyin demesine karşın herkesin herşeyi anında çevresine yetiştirmesi.Dedikodu kötü derler ama Hz İsa nın tanınmasınında ve öğretisini yaymasında çok işe yaramış gözüküyor.
Matta 17/9 “ Dağdan inerlerken, İsa onlara: İnsanoğlu ölülerden kıyam edinciye kadar, gördüğünüzü kimseye söylemeyin, diye emretti.
Markos 8/30 “ O da kendi hakkında kimseye söylemesinler diye onlara sıkıca tenbih etti.


*GÜNLÜK HAYATTA İNCİL DEN KULLANDIKLARIMIZ
Matta 22/21 “ Onlar: Sezar ın, dediler. O vakit İsa onlara: Öyle ise, Sezar ın hakkını Sezar a, ve Allahın hakkını  Allaha verin, dedi. “ Sürekli söyleriz ve duyarız öyle değil mi.Haklı olana hakkını verin anlamında.
Yuhanna 6/19 “ Böylece yirmi beş veya otuz ok atımı kadar gidince, İsayı deniz üzerinde yürümekte ve kayığa yaklaşmakta görüp korktular.  “ Suda yürüse inanmazsın diye hep söylemez miyiz !
Matta 22/23“ Eğer bir adam çocuğu olmadan ölürse, kardeşi onun karısını alacak, ve kardeşine zürriyet yetiştirecektir.” Yahudi adediymiş bizim Güneydoğı adedi olarak bildiğimiz.
Yuhanna8/3 “Yazıcılar ve Ferisiler zinada tutulmuş bir kadın getirdiler; onu ortaya koyarak, 6 İsaya dediler: Muallim, bu kadın zina işlemekte iken tutuldu. Bu gibilerin taşlanmasını Musa şeriatte bize emretmiştir.. “Yahudi adediymiş biz müslüman adedi sanıyoruz.
Yuhanna8/7 “ Fakat İsa eğilip parmağı ile yere yazı yazıyordu. 9 Ve kendinden sormakta devam etmeleri üzerine, doğruldu ve onlara dedi: İçinizden kim günahsız ise,kadının üzerine ilk taşı o atsın.
Luka 6/45 “ insanın ağzı, yüreğinden taşanı  söyler.
Luka6/41 “Ve niçin kardeşinin gözündeki çöpü görürsün, fakat kendi gözündeki merteği seçmezsin”Bizim atasözümüz bu yahu “kendi gözündeki merteği görmez, elin gözündeki çöpü görür”
Kenan ve  Pelin isminin İncil de geçtiğini ilk kez gördüm.
Hristiyanlar Neden Hz Muhammed i Tanımıyor
*Hirstiyanlar İçin Son peygamber İsa.Önceki Peygamberleri biliyorlar ve inanıyorlar ama HZ.Peygambere sanırım inanmıyorlar.Oysa Müslümanlıkta son peygamber Hz.Muahmmed.Müslümanlar İsa dahil diğer tüm peygamberleri tanıyorlar.
Bir Müslümana “”İsa ya nasıl inanmazsın diye sorabilirsin ama  bir Hristiyana Hz.Muhammed e nasıl inanmazsın diye soramazsın bence..Çünkü İncil de son peygamber Hz İsa .
Matta 24/11 “ Ve bir çok yalancı peygamberler türeyecek ve bunlar  bir çok kişiyi  saptıracak.

YARADAN DAN KORKMAK !
*Kuran da olduğu gibi İncil de de Yaradan dan korkmak gerektiğim belirtiliyor.Ben korkutan değil seven Yaradan hissediyorum doğrusu.
Luka 12/5 “ Fakat kimden korkacağınızı size göstereyim: Öldürdükten sonra cehenneme atmağa kadir olan Tanrı dan  korkun; evet, size derim, ondan korkun.”
1.Korintliler 4/20 “ Çünkü Tanrı’nın Egemenliği lafta değil, güçtedir.  Ne istiyorsunuz? Size sopayla mı geleyim, yoksa sevgi ve yumuşak bir ruhla mı?” 2.Korintliler 5/11 “Rab’den korkmanın ne demek olduğunu bildiğimizden insanları ikna etmeye çalışıyoruz. Ne olduğumuzu Tanrı biliyor; umarım siz de vicdanınızda biliyorsunuz.
İbraniler 12/28” Böylece sarsılmaz bir egemenliğe kavuştuğumuz için minnettar olalım. Öyle ki, Tanrı’yı hoşnut edecek biçimde saygı ve korkuyla tapınalım.  Çünkü Tanrımız yakıp yok eden bir ateştir.
Kuran Bakara Suresi, 41. ayet: “Yanınızda olan (Tevrat)ı, doğrulayıcı olarak indirdiğime (Kur’an’a) iman edin; onu inkar edenlerin ilki siz olmayın ve ayetlerimizi az bir değer karşılığında değişmeyin. Ve yalnızca Benden korkun.”
Kuran Al-i İmran Suresi, 175. ayet: İşte bu şeytan, ancak kendi dostlarını korkutur. Siz onlardan korkmayın, eğer mü’minlerseniz, Benden korkun.”


DİĞER BENZERLİKLER ,
Peygamberlere duyulan şüphe benzer şekilde ifade edilmiş.
Yuhanna 8/49 “  İsa cevap verdi: Bende cin yoktur; fakat Babama hürmet ederim, ve siz beni aşağılıyorsunuz. Fakat ben kendi izzetimi aramıyorum; arıyan ve hükmeden biri vardır.”
Kuran Yunus/38 “ “Yoksa o Kur’ân’ı (Muhammed’in kendisi) uydurdu mu diyorlar?De ki: “Eğer doğru söyleyenler iseniz, haydi siz de onun benzeri bir sûre getirin ve Allah’tan başka çağırabileceğiniz kim varsa, onları da yardıma çağırın.
İman etmeyeneler için yazılanlar da neredeyse aynı
Yuhanna12/39 “ Bunun için onlar iman edemiyorlardı, çünkü İşaya yine demiştir:  “Onların gözlerini kör etti, ve yüreklerini katılaştırdı ki, Gözleriyle görmesinler, ve yüreklerile anlamasınlar, Ve hatta dönmesinler,”
Kuran Bakara/7 “Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir, gözlerinde de kalın bir perde bulunmaktadır ve onlar için büyük bir azap vardır.
Hz .Yusuf un hikayeside iki kitapta anlatılıyor
Elçiler İşleri 7/9 “ Ve büyük abileri  Yusufu kıskanarak Mısıra sattılar; ve Allah onunla idi,  ve onu bütün sıkıntılarından kurtardı, ve Mısır kıralı Firavun önünde ona inayet ve hikmet verdi; o da kendisini Mısırın ve bütün evinin üzerine vali etti.
Kuran Yusuf Suresi “ Yusuf un başına gelenleri İncil deki ana hatlarla genişçe anlatıyor.
Musa Peygamberin hayatı da birebir nerdeyse aynı anlatılıyor.
Elçilerin İşleri 7/20 “ Musa o zamanda doğdu, ve gayet güzeldi; üç ay babası evinde beslendi;  ve dışarı atıldığı zaman, Firavunun kızı onu kaldırıp kendisine oğul olsun diye besledi.  Musa Mısırlıların her hikmetinde öğretilip sözlerinde ve işlerinde kudretli idi.  Fakat kırk yaşı dolmak vakitlerinde yüreğine kardeşleri, İsrail oğullarını, yoklamak arzusu geldi.  Ve haksızlık çeken birini görüp onu müdafaa etti, ve Mısırlıyı vurup ezilenin öcünü aldı. “
Elçilerin İşleri 7/30 “ Ve kırk yıl dolunca Sina dağı çölünde çalı ateşi alevinde kendisine bir melek göründü.  Ve Musa gördüğü zaman, bu görünüşe şaştı, ve bakmak için yaklaşınca, Rabbin sesi geldi:  Ben senin atalarının Allahı, İbrahimin, İshakın, ve Yakubun Allahıyım. Musayı titreme alıp bakmağa cesaret edemiyordu.”
Kuran Kasas/7 “ “Musa’nın annesine: ‘Çocuğu emzir, başına geleceklerden korktuğun zaman onu suya (Nil’e) bırak. Korkma, üzülme. Biz şüphesiz onu sana döndüreceğiz ve peygamber yapacağız.’ diye bildirmiştik.”
Luka 1/5-11-18-20 “ Yahudiye kıralı Hirodesin günlerinde, Abiya takımından Zekeriya adında bir kâhin vardı; onun karısı da Harun kızlarından, ve adı Elisabet idi. Her ikisi de Allah indinde salih olup Rabbin bütün emirleri ve hükümlerinde kusursuz yürümekte idiler. Onların çocuğu yoktu, çünkü Elisabet kısır idi, ve ikisi de çok yaşlı idiler………. Rabbin bir meleği Zekeriyaya göründü, ve buhur mezbahının sağında durdu. Zekeriya onu görünce şaşırdı, ve üzerine korku düştü.  Fakat melek ona dedi: Korkma, Zekeriya; çünkü duan işitildi, karın Elisabet sana bir oğul doğuracak, onun adını Yahya koyacaksın……… Zekeriya da meleğe dedi: Ben bunu nasıl bileyim? çünkü ben yaşlı bir adamım, karım da çok yaşlıdır. ……”
Kuran Al-i İmran Suresi, 40. ayet: “”Dedi ki: “Rabbim, bana gerçekten ihtiyarlık ulaşmışken ve karım da kısırken nasıl bir oğlum olabilir?” “Böyledir” dedi, “Allah dilediğini yapar.” (Zekeriya) “Rabbim, bana bir alamet (ayet) ver.” dedi. “Sana alamet, işaretleşme dışında, insanlarla üç gün konuşmamandır. Rabbini çokça zikret ve akşam sabah O’nu tesbih et.” dedi.”


YENİLMEMESİ GEREKENLER
Elçilerin İşleri 15/19 “ Bunun için diğer Milletlerden Allaha dönenlere zorluk çıkarmamalı,  ancak putlara tapmaktan, zinadan, ve boğularak öldürülen etten ve kandan çekinsinler, diye onlara yazmaktır. “
Kuran Enam/145 “De ki: «Bana vahyolunanda, (bu haram dediklerinizi) yiyen kimse için haram edilmiş bir şey bulamıyorum. Ancak leş, veya akıtılmış kan, yahut domuz eti- ki bu gerçekten pistir yahut Allah’tan başkası adına kesilmiş bir hayvan olursa, bunlar haramdır.
Görüleceği gibi aradaki tek fark nerdeyse sadece domuz.

SÜNNET
*Ve elçilerle beraber Hristiyan dünyasında bir SÜNNET  konusu alıp başını gidiyor..Özellikle elçilerin yazdığı her mektupta en az bir kere sünnet konusu geçiyor.Sünnette sünnet..Sanırım Yahudilikten ayrılmanın fiziksel ya da görsel şekil şartına dönüyor yavaş yavaş sünnet.
Romalılar 2/25 ;Kutsal yasayı yerine getirirsen , sünnetin elbette faydası var; fakat Kutsal Yasaya karşı gelirsen , sünnetli olmanın hiçbir anlamı kalmaz..”
Romalılar 4/11 “ve bütün iman edenlerin, hattâ sünnetsiz olanların, babası olan İbrahim, ve onlara salâh sayılsın, diye sünnetsiz iken malik olduğu iman salâhının mührü olarak sünnetlilik alâmetini aldı”
Galatyalılar 5/2” Bakın, ben Pavlus size diyorum ki, sünnet olursanız Mesih’in size hiç yararı olmaz.
İKTİDARLARA İTAAT
*İktidarlara kayıtsız itaat öneriyor sanki.Buna rağmen yönetimlere belki de tek tepki gösteren din mensupları.Tüm  devrimleri gerçekleştirip pekçok yönetimi yıkıyorlar .
Romalılar 13/1 “ Herkes, baştaki yönetime bağlı olsun. Çünkü Tanrı’dan olmayan yönetim yoktur. Var olanlar Tanrı tarafından kurulmuştur.  Bu nedenle, yönetime karşı direnen, Tanrı buyruğuna karşı gelmiş olur.”
Kuran Bakara/11 “Onlara ‘yeryüzünde fesat çıkarmayın, bozgunculuk yapmayın’ denildiğinde, ‘biz ıslah edicileriz!’ derler. İyi biliniz ki, onlar bozguncu ve ifsat edicilerin ta kendileridir. Fakat onlar, ne yaptıklarının farkında değillerdir.”


KİMLER GÜNAHKAR KİMLER DEĞİL
Bu sefer önce Budistlere bakalım ;
1- Can almaktan kaçınmak
2- Hırsızlık yapmamak
3- Cinsel suistimalden kaçınmak
4- Yalan söylemekten kaçınmak
5 -Sarhoş edici maddelerden uzak durmak   diyorlar .. İncil ve Kuran da aynı şeyleri söylüyor.
Korintililer 5/11 “Ama şimdi size şunu yazıyorum: Kardeş diye bilinirken fuhuş yapan, açgözlü, putperest, sövücü, ayyaş ya da soyguncu olanla arkadaşlık etmeyin, böyle biriyle yemek bile yemeyin.
Korintliler 6/9 “Günahkârların, Tanrı Egemenliği’ni miras almayacağını bilmiyor musunuz? Aldanmayın! Ne fuhuş yapanlar Tanrı’nın Egemenliği’ni miras alacaktır, ne puta tapanlar, ne zina edenler, ne oğlanlar, ne oğlancılar, ne hırsızlar, ne açgözlüler, ne ayyaşlar, ne sövücüler, ne de soyguncular.
Kuran Bakara ve Nisa  surelerinde de bunlardan bahsediliyor.
Romalılar 12/21 “ Kötülüğe yenilme, kötülüğü iyilikle yen.
Romalılar13/8 “ Birbirinizi sevmekten başka hiç kimseye bir şey borçlu olmayın. Çünkü başkalarını seven, Kutsal Yasa’yı yerine getirmiş olur.  “Zina etmeyeceksin, adam öldürmeyeceksin, çalmayacaksın, başkasının malına göz dikmeyeceksin” buyrukları ve bundan başka ne buyruk varsa, şu sözde özetlenmiştir: “Komşunu kendin gibi seveceksin.”  Seven kişi komşusuna kötülük etmez. Bu nedenle sevmek Kutsal Yasa’yı yerine getirmektir.”
Galatalılar 5/19” Benliğin işleri bellidir. Bunlar fuhuş, pislik, sefahat, putperestlik, büyücülük, düşmanlık, çekişme, kıskançlık, öfke, bencil tutkular, ayrılıklar, bölünmeler, çekememezlik, sarhoşluk, çılgın eğlenceler ve benzeri şeylerdir. Sizi daha önce uyardığım gibi yine uyarıyorum, böyle davrananlar Tanrı Egemenliği’ni miras alamayacaklar.
Efesliler 4/31” Her kötü niyetle birlikte her türlü kin, öfke, kızgınlık, bağrışma ve iftira sizden uzak olsun. 32 Birbirinize karşı iyi yürekli, şefkatli olun. Tanrı sizi Mesih’te bağışladığı gibi, siz de birbirinizi bağışlayın.

KENDİ DİLİNDE İBADET
Kendi dilinde bilerek iman etmenin önemini dile getiriyor ki bence Müslümanlıkta ibadet illah Arapça olacak düzeni insanları dine karşı bilgisiz bırakıyor.
Korintliler 14/14” Bunun için, bilmediği dili konuşan, kendi söylediklerini çevirebilmek için dua etsin.  Bilmediğim dille dua edersem ruhum dua eder, ama zihnimin buna katkısı olmaz.  Öyleyse ne yapmalıyım? Ruhumla da zihnimle de dua edeceğim. Ruhumla da zihnimle de ilahi söyleyeceğim. Tanrı’yı yalnız ruhunla översen, yeni katılanlar senin ne söylediğini bilmediğinden, ettiğin şükran duasına nasıl “Amin!” desin?”
ACI ÇEKMEK
Budizmin temel niteliğinden biri acı çekmek sanıyorum.Hristiyanlıkta da Hz.İsa acı çektiğine göre iyi bir Hrisitiyan acı çekmeli inancı ağırlıkta sanıyorum..Müslümanlığın doğusunda yok ama sonrasında oluşan mezhep ve tarikatlarda acı çekmek  önemli bir hale geliyor.
1.Petrus 4/12 “Sevgili kardeşlerim, sınanmanız için size giydirilen ateşten gömleği, size garip bir şey oluyormuş gibi yadırgamayın. 13 Tersine, Mesih’in acılarına ortak olduğunuz oranda sevinin ki, Mesih’in görkemi göründüğünde de sevinçle coşasınız.
Romalılar 8/11 “ Eğer Tanrı’nın çocuklarıysak, aynı zamanda mirasçıyız. Mesih’le birlikte yüceltilmek üzere Mesih’le birlikte acı çekiyorsak, Tanrı’nın mirasçılarıyız, Mesih’le ortak mirasçılarız.”


*VAHİY ( Yuhanna ya indirilen vahiy )
Bu bölüme ayrı bir başlık açtım..Yuhanna ya rüyasında inen bir vahiy ..Harika betimlemeler var..Lütfen yanlış anlamayın,mucizesine saygısızlık etmek anlamında söylemiyorum; ben hep “Yüzüklerin Efendisi ,Hanry Porter ;Narnıa gibi filimlerin yaratıcı hayaline hayret ederdim Vahiy den sonra artık etmiyorum hatta normal geliyor.
Vahiy1/8 “Var olan, var olmuş ve gelecek olan, Her Şeye Gücü Yeten Rab Tanrı, “Alfa ve Omega Ben’im” diyor.
İncil Yeni Akit ; Vahiy 1/10 “Rab’bin gününde Ruh’un etkisinde kalarak arkamda borazan sesine benzer yüksek bir ses işittim. Ses, “Gördüklerini kitaba yaz ve yedi kiliseye, yani Efes, İzmir, Bergama, Tiyatira(Akhisar), Sart(Salihli ), Filadelfya (Manisa ) ve Laodikya’ya(Denizli ) gönder”
Vahiy1/20 ; Sağ elimde gördüğün yedi yıldızla yedi altın kandilliğin sırrına gelince, yedi yıldız yedi kilisenin melekleri, yedi kandillikse yedi kilisedir.”
Bu önemli Yedi kilisenin hepsi Türkiye de..Ama Türkiye bundan faydalanabiliyor mu ?Dünyada 1.6 milyar müslüman kutsal kitabında geçen Kabe ye akıyor..2.2 milyar Hristiyanın kaçı Türkiye deki  Yedi kiliseye geliyor..Neden gelmiyorlar mesela..Müslüman memleket olduğu için mi yoksa Türkiye nin kafasının çalışmadığı için mi !? 
Yunanlıların Ege hayalininde altında çok güçlü bir dinsel neden olduğu aşikar..Türkiye ,dinsel açıdan bu kadar güçlü bir coğrafyayı barış içinde tutabiliyorsa hakikaten güçlü bir ülke.Kudus ü filan düşünürseniz..
Vahiy 4/5”Tahttan şimşekler çakıyor, uğultular, gök gürlemeleri işitiliyordu. Tahtın önünde alev alev yanan yedi meşale vardı. Bunlar Tanrı’nın yedi ruhudur.  Tahtın önünde billur gibi, sanki camdan bir deniz vardı. Tahtın ortasında ve çevresinde, önü ve arkası gözlerle kaplı dört yaratık duruyordu. 7Birinci yaratık aslana, ikincisi danaya benziyordu. Üçüncü yaratığın yüzü insan yüzü gibiydi. Dördüncü yaratık uçan bir kartalı andırıyordu. 8 Dört yaratığın her birinin altışar kanadı vardı. Yaratıkların her yanı, kanatlarının alt tarafı bile gözlerle kaplıydı. Gece gündüz durup dinlenmeden şöyle diyorlar:
Vahiy 20/1 “onra bir meleğin gökten indiğini gördüm. Elinde dipsiz derinliklerin anahtarı ve büyük bir zincir vardı.  Melek ejderhayı –İblis ya da Şeytan denen o eski yılanı– yakalayıp bin yıl için bağladı. Bin yıl tamamlanıncaya dek ulusları bir daha saptırmasın diye onu dipsiz derinliklere attı, oraya kapayıp girişi mühürledi. Bin yıl geçtikten sonra kısa bir süre için serbest bırakılması gerekiyor.
Buradan anladığım 1000 li yıllarda iblis serbest kaldı..Bin yıl boyunca dünya cennet miydi !?


TAŞLAR
İncil de geçmesi çok ilginç geldi bana..Bu sene okuduğum doğal taşların etkisi ile ilgili kitapda algıda seçicilik yapmama yol açmış olabilir. Çin,Hindistan,Yunan,İnka,Şaman Türkler ve Kızılderililer gibi eskiden önemli ve bilimle açıklanamayan korunmalara,iyileştirmelere, tanrısal güçlere sahip olan kültürlerde önemli yer teşkil ediyor bu taşlar. Dinlerde de bu tür taşlar kutsal sayılmış ve onlara ayrı bir önem verilmiştir. Müslümanlar’ın ibadet merkezi Kabe’deki Siyah Taş da, bu tür kutsal sayılan taşlardan biridir.Ve Türklerin elinde mevsimleri değiştirebilecek bir taştan bahsedilir.
Vahiy 21/19 “ Kent surlarının temelleri her tür değerli taşla bezenmişti. Birinci temel taşı yeşim, ikincisi laciverttaşı, üçüncüsü akik, dördüncüsü zümrüt, beşincisi damarlı akik, altıncısı kırmızı akik, yedincisi sarı yakut, sekizincisi beril, dokuzuncusu topaz, onuncusu sarıca zümrüt, on birincisi gökyakut, on ikincisi ametistti. On iki kapı on iki inciydi; kapıların her biri birer inciden yapılmıştı. Kentin anayolu cam saydamlığında saf altındandı.
KÖPEKLER
Neden köpekler ,diğer yaratıklarla aynı cümlede anlayamadım,üzüldüm..Müslümanlıkta da,özellikle Şafi mezhebinde köpeklerle ilgili sıkıntı var ne yazık ki..
Vahiy 22/15 “ Köpekler, büyücüler, fuhuş yapanlar, adam öldürenler, putperestler, yalanı sevip hile yapanların hepsi dışarıda kalacaklar.


SON OLARAK ;
Benim anladığım  tek veya çok Tanrılı dinlerden beri din aslında ana hatlarıyla aynı şeyleri söylüyor.
ÇALMA, ÖLDÜRME, BAŞKASININ MALINA,NAMUSUNA YAN GÖZLE BAKMA, PARAYA TAPMA, BÜYÜKLERİNİ SAY, KÜÇÜKLERİNİ KOLLA, ŞÜKÜR ET, KOMŞUNA İYİ DAVRAN, AKRABANA İYİ DAVRAN, PAYLAŞ, HİÇBİR VARLIĞA EZİYET ETME,YEMEDE, İÇMEDE, ZEVKTE AŞIRIYA GİTME, AÇGÖZLÜ OLMA, SEV, YARDIM ET..
Günümüz insanları hızla dinden ya da Yaradan dan uzaklaşıyorlar.Ateizm ve deizm hızla artıyor.Bunların yanında bir de spiritüel yaklaşımlar hızla yayılıyor.Şamanizm yeniden insanların ilgisini çekmeye başlıyor..Nedeni Kutsal öğretiler değil bence..Bunları anlatıp yorumlayanlar..Günümüzün insanına” bu yasak bu günah “ deyince “ peki “ deyip kabullenmiyor “Neden “ diye soruyor.”Neden “
Diğer dinleri bilmem ama günümüzün Müslüman  yöneticileri ve din adamları günümüz insanını aydınlatamaz seviyede.Neden mi !? Bence İnsanoğlunun bilinç seviyesi ana okulundan ilkokula geçmek üzere oysa din bilginleri anaokulu bilinç seviyesinde bile değiller.İstisna din bilginleri var mı, var elbet ama şimdilik etkileri ve tanınmışlıkları çok az.
 Diğer dinlerin de çok farkı yok sanırım ki İskandinav Ülkelerinde Ateizm %50 oranının oldukça üstünde Esas önemli nokta İskandinav Ülkeleri  suçun en az,huzurun ve mutluluğun en yüksek olduğu ülkeler.
Günümüz eğitim ,öğretim,kültür,bilgi seviyesinde olan bir gence yirmili yaşlarına kadar hiç dinden bahsetmezseniz ve bir gün eline tüm kutsal kitapları verip “ bunları oku ve dinini seç “ deseniz korkarım genç hiç bir dini seçmez.
Son yıllarda din temsilcileri diğer dinlerin mensubunu kendi dinine geçirmek için inanılmaz çabalıyor.Türkiye de de inanılmaz faaliyetler var.Kimin hangi dinden veya ırktan veya şehirden olduğu ile zerre kadar ilgilenmeyen benim için ise ;
Herkesin dini o kadar güzel ki ,herkes kendi dininin güzelliklerini yaşasın.Kendi dini üstün diye diğeri Üzerinde egemenlik kurmaya kalkmasın,onu aşağılamasın,öldürmesin.Yaradan ve Hakikat tektir. 

Sosyal Medyada Paylaşın!

Murat KARTALKAYA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BİLGİLENDİRME
(1) Bu sitedeki yazılar ve yazara ait yorumlar yazarın görüşlerini yansıtmakta, kişi ya da kurumların yatırım kararlarını etkilemeyi ya da yönlendirmeyi amaçlamamaktadır. Site, yatırım danışmanlığı niteliği ve amacı taşımamaktadır. Bu sitedeki yazı ve yorumları dikkate alarak yatırım kararı verenler tamamen kendi kararlarıyla risk almış sayılırlar.
BİLGİLENDİRME
(2) Bu sitedeki yazıların başlığının ve içeriğinin değiştirilerek yayınlanması halinde sorumluluk bunu yapanlara ait olacağı gibi aleyhlerine yasal yollara başvurulacaktır.
SOSYAL MEDYASosyal Medyada Beni Takip Edin!

Her Hakkı Saklıdır. © Murat KARTALKAYA 2021
Web Tasarım: Krafthink

Her Hakkı Saklıdır. © Murat KARTALKAYA 2021
Web Tasarım: Krafthink

Sosyal Medyada Paylaşın!